survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

Obecné zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Právo na soukromí, konkrétně právo na ochranu osobních údajů, je jednou z hodnot společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE. Je zakotvena v našem Etickém kodexu.

Cílem těchto zásad je vysvětlit vám, jak bude ZODIAC POOL CARE EUROPE zacházet s osobními údaji, které mohou být shromažďovány prostřednictvím různých formulářů, které lze nalézt na této webové stránce. S vašimi osobními údaji bude zacházeno důvěrně a pouze pro účely, se kterými jste souhlasili, jak je vysvětleno níže v těchto Obecných zásadách ochrany osobních údajů a v každé ze Zásad ochrany osobních údajů různých formulářů..

2. Závazek ochrany osobních údajů

ZODIAC POOL CARE EUROPE se plně zavazuje dodržovat předpisy a Obecná nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR) a předpisy týkající se ochrany osobních údajů platné po celou dobu, což je pro ZODIAC POOL CARE EUROPE prioritním cílem.

Z tohoto důvodu společnost ZODIAC POOL CARE EUROPE učinila rozhodnutí uvést v platnost následující principy, přičemž základem, na kterém jsou nakonfigurována všechna zpracování údajů, je jejich ochrana:

Účely zpracování údajů

ZODIAC POOL CARE EUROPE shromažďuje vaše osobní údaje za účelem správy vašich požadavků a nabízení služeb a produktů, které by vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje zpracováváme konkrétně pro následující účely:

1. Abychom se mohli věnovat vašim konzultacím, dotazům nebo žádostem prostřednictvím cest uvedených na webových stránkách a kontaktovat vás při jejich řešení.

2. Abychom mohli zlepšit naše webové stránky, služby, produkty a nabídnout vám lepší služby a obsah.

3. Abychom vám mohli nabídnout přístup do omezených prostorů našich webových stránek a případně upravit informace ve vašem profilu, pokud si to budete přát.

4. Umožnit vám vyjádřit svůj názor na naše produkty a zapojit se tak do slosování organizovaných společností ZODIAC POOL CARE EUROPE.

V některých případech může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo v souvislosti s jakýmkoli smluvním vztahem, který s vámi můžeme mít.

Ve všech ostatních případech a kdykoli je to vhodné si vyžádáme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů personales.

3. Zasílání obchodních sdělení.

ZODIAC POOL CARE EUROPE vám v rámci své propagační činnosti může poskytnout zdroje pro registraci nebo předplatné novinek nebo obchodních sdělení společnosti. Uvedené zdroje budou vždy podléhat vašemu souhlasu s jejich zasíláním.

V případě, že jste nám to povolili, ZODIAC POOL CARE EUROPE vám zašle informace o svých produktech, aktivitách a personalizovaných službách pro vás podle vašeho vkusu a preferencí.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu nebo tlačítka uvedeného za tímto účelem v každém z těchto zprávě, nebo sdělením své vůle odvolat souhlas prostřednictvím následujících možností:

(i). E-mailem, který je nutné zaslat na adresu dataprivacy@fluidra.com.

(ii). Nebo dopisem zaslaným na adresu Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Španělsko.

4. Mezinárodnípřenos údajů

ZODIAC POOL CARE EUROPE, jako subjekt s mezinárodní projekcí, má mezinárodní poskytovatele, kteří mohou poskytovat jejich služby ze zemí mimo EU, takže je možné, že vaše údaje jsou zpracovávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

V každém případě ZODIAC POOLCARE EUROPE zajistí, aby uvedené zpracování údajů bylo vždy chráněno příslušnými zárukami, které mohou zahrnovat standardní klauzule schválené EU v případě smluv schválených Evropským regulačním orgánem, a které poskytují dostatečné záruky pro garantování, že zacházení s údaji splňuje požadavky stanovené Evropským nařízením o ochraně údajů a mimo jiné i certifikace třetích stran.

 

5. Doba zpracování údajů a lhůta pro jejich uchování

Ve společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE se zavazujeme, že budeme s osobními údaji zacházet, pokud to pro nás bude opravdu užitečné, a můžeme vám prostřednictvím jejich využívání nabídnout kvalitní služby. Vyvineme proto veškeré včasné a přiměřené úsilí, abychom minimalizovali dobu zpracování a uchovávání osobních údajů.

V tomto smyslu vás v každém formuláři pro shromažďování údajů budeme informovat o očekávané době zpracování a/nebo uchování vašich osobních údajů.

V každém případě, a to i když nás požádáte o smazání vašich údajů, můžeme je uchovávat a udržovat patřičně zablokované po dobu nezbytnou pro splnění našich zákonných povinností a pro zpřístupnění orgánům s působností v různých oblastech, pokud je to nezbytné.

6. Uplatnění práv a stížností u Evropské agentury na ochranu osobních údajů

V důsledku zpracování vašich osobních údajů společností ZODIAC POOL CARE EUROPE vám aktuální legislativa uděluje řadu práv. Níže nabízíme souhrnné vysvětlení každého práva, abychom usnadnili jeho uplatňování:

1. Právo na přístup:Budete mít právo znát osobní údaje, které o vás zpracováváme, a účely, pro které je zpracováváme

2. Právo na opravu: Vaše údaje budou vždy vaše, a proto nás můžete kdykoli požádat o jejich opravu, pokud jsou nesprávné.

3. Právo na výmaz: Můžete kdykoli požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich souborů. Jak jsme však uvedli v části o ochraně údajů výše, mějte na paměti, že za určitých okolností může dodržování platných právních předpisů bránit účinnému výkonu tohoto práva.

4. Právo na námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů ve vztahu k jakémukoli účelu, pro který vaše údaje zpracováváme, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů použitelnými pro každý z případů.

5. Právo na omezení zpracování údajů: O omezení zpracování údajů můžete požádat v následujících případech:

6. Právo na přenositelnost vašich údajů: Budete mít právo, kdykoli je to technicky možné a přiměřené, požadovat, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přímo předány jinému správci údajů. Pokud je to možné, poskytneme vaše údaje přímo uvedenému jinému správci údajů, ale pokud tomu tak není, poskytneme vám je ve standardním formátu.

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat, aniž to bude pro vás mít jiné důsledky, podle uplatněného práva, než že vám nebudeme moci poskytnout určité služby.

Uplatnění práv, která máte, může být účinné kontaktováním společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE některým z následujících způsobů a přiložením kopie vašeho identifikačního dokladu:

(i). E-mailem, který je nutné zaslat na adresu dataprivacy@fluidra.com

(ii). Nebo dopisem zaslaným na adresu Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Španělsko.

Navíc, pokud to považujete za nutné, můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů (ZOOU) na e-mailové adrese dataprivacy@fluidra.com

 

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo námitky k tomu, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, nebo jakoukoli otázku související s touto záležitostí, můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů na adrese Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Španělsko, s odkazem nebo k rukám „Zástupce pro ochranu údajů“, nebo e-mailem na adresu dataprivacy@fluidra.com. V případě, že v rozumné lhůtě nedostanete odpověď, můžete podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů.

 

7. Důvěrnost a bezpečnost při zacházení s osobními údaji

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité a zavazujeme se, že s nimi budeme zacházet s maximální důvěrností a diskrétností a že implementujeme všechna bezpečnostní opatření, která považujeme za vhodná a přiměřená.

V tomto smyslu společnost ZODIAC POOL CARE EUROPE prohlašuje a zaručuje, že zavedla všechny technické prostředky, které má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži údajů, které nám uživatelé poskytli.

8. Sociální sítě

Sociální sítě jsou součástí každodenního života mnoha uživatelů internetu a my jsme pro ně na nich vytvořili různé profily.

Všichni uživatelé mají možnost připojit se ke stránkám nebo skupinám, které má ZODIAC POOL CARE EUROPE na různých sociálních sítích.

Musíte však mít na paměti, že pokud nebudeme požadovat vaše údaje přímo (například prostřednictvím marketingových akcí, soutěží, propagačních akcí nebo jiným platným způsobem), budou vaše data patřit do odpovídající sociální sítě, proto vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli jejich podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a nezapomeňte nakonfigurovat své preference týkající se zpracování dat.

9. Zásady ochrany osobních údajů 

  1. ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje budou zpracovány společností ZODIAC POOLCARE EUROPE, sídlícím na ZA La Balme - 31450 BELBERAUD, a DIČ FR06395068679.

  1. ÚČELY A ZÁKLADY OPRÁVNĚNÍ

Údaje budou zpracovávány, za účelem poskytování podporzy v souvislosti s položenými dotazy. Základem oprávnění pro zpracování údajů je poskytnutí vašeho souhlasu.

  1. SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje nebudou postupovány, prodávány, pronajímány ani jinak zpřístupňovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatelů služeb ZODIAC POOLCARE EUROPE, kteří provádějí určité činnosti pro ZODIAC POOLCARE EUROPE, ale v žádném případě nebudou zpracovávat údaje pro své vlastní účely. Někteří z těchto poskytovatelů se mohou nacházet mimo Evropskou unii, jak je uvedeno v části „Mezinárodní převody“.

  1. MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

ZODIAC POOLCARE EUROPE, jako subjekt s mezinárodní projekcí, má mezinárodní poskytovatele, kteří mohou poskytovat svoje služby ze zemí mimo EU, takže je možné, že vaše údaje jsou zpracovávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

V každém případě ZODIAC POOLCARE EUROPE zajistí, aby uvedené zpracování údajů bylo vždy chráněno příslušnými zárukami, které mohou zahrnovat:

- Standardní klauzule schválené EU: Jedná se o smlouvy schválené evropským regulačním orgánem, které poskytují dostatečné záruky, aby zaručily, že zpracování odpovídá požadavkům stanoveným Evropským nařízením o ochraně údajů.

- Certifikace třetích stran: rámcové dohody mezi různými orgány veřejné správy, které stanoví standardizovaný rámec pro zpracování údajů v souladu s požadavky Evropského nařízení o ochraně údajů

  1. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Veškerá data, která nám poskytnete, budou zpracovávána tak dlouho, jak to bude nutné, abychom vám mohli poskytnout podporu v souvislosti se vznesenými dotazy

Jakmile skončí období uvedené v této části, bude ZODIAC POOLCARE EUROPE uchovávat vaše údaje náležitě anonymizované pro účely statistik nebo studií trhu, vždy když to bude možné, nebo řádně zablokovány, aby byly splněny veškeré zákonné povinnosti společnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud některý ze souborů přiložených k tomuto formuláři (s účelem doplnění vaší žádosti o podporu) obsahuje osobní údaje jakéhokoliv charakteru, tyto budou automaticky vymazány, aniž by společnost ZODIAC POOL CARE EUROPE uchovávala jejich kopii.

  1. UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas s jakýmkoli z výše uvedených zpracování údajů, i když mějte na paměti, že to může znamenat, že vám nebudeme moci poskytnout některé služby nabízené na webových stránkách.

Rovněž můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz, námitky, omezení nebo přenositelnost prostřednictvím písemné komunikace adresované na adresu Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Španělsko, s odkazem „Osobní údaje“ nebo e-mailem na dataprivacy@fluidra.com.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo námitky k tomu, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, nebo jakoukoli otázku související s touto záležitostí, můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů na adrese Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Španělsko, s odkazem nebo k rukám „Zástupce pro ochranu osobních údajů“, nebo e-mailem na adresu dataprivacy@fluidra.com. V případě, že v rozumné lhůtě nedostanete odpověď, můžete podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů.