logo-sticky

Zasady ochrany osobnich udaju


1. Úvod

 

Právo na soukromí, konkrétně právo na ochranu osobních údajů, je jednou z hodnot společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE (dále „FLUIDRA“),. Je zakotvena v našem Etickém kodexu.

 

Cílem těchto zásad je vysvětlit vám, jak bude FLUIDRA zacházet s osobními údaji, které mohou být shromažďovány prostřednictvím různých formulářů, které lze nalézt na této webové stránce. S vašimi osobními údaji bude zacházeno důvěrně a pouze pro účely, se kterými jste souhlasili, jak je vysvětleno níže v těchto Obecných zásadách ochrany osobních údajů a v každé ze Zásad ochrany osobních údajů různých formulářů. 

 

 

2. Závazek ochrany osobních údajů

 

FLUIDRA se plně zavazuje dodržovat předpisy a Obecná nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR) a předpisy týkající se ochrany osobních údajů platné po celou dobu, což je pro FLUIDRA prioritním cílem. 

 

Z tohoto důvodu společnost FLUIDRA učinila rozhodnutí uvést v platnost následující principy, přičemž základem, na kterém jsou nakonfigurována všechna zpracování údajů, je jejich ochrana:

 

 • Transparentnost ve zpracování osobních údajů je jednou z našich priorit, takže kdykoli o vás shromažďujeme osobní údaje, budeme vás náležitě informovat v příslušných zásadách ochrany osobních údajů o účelech takového zpracování.

   

 • Vždy budeme zpracovávat údaje, které jsou nezbytně nutné k provedení informovaného zpracování údajů.

   

 • Nikdy vás nebudeme nutit k poskytnutí osobních údajů, pokud to není skutečně nezbytné k poskytnutí služby, kterou požadujete. 

   

 • Kdykoli to bude možné, poskytneme vám jednoduché prostředky pro kontrolu svých osobních údajů. 

   

 • Nebudeme sdílet údaje s žádnou třetí stranou, s výjimkou těch poskytovatelů, kteří nám nabízejí službu, nebo s těmi, o kterých jsme vás dříve informovali a ke kterým jste nám dali svůj souhlas.

   

Účely zpracování údajů

FLUIDRA shromažďuje vaše osobní údaje za účelem správy vašich požadavků a nabízení služeb a produktů, které by vás mohly zajímat. Vaše osobní údaje zpracováváme konkrétně pro následující účely:

 

Účely zpracování, právní základy zpracování a doba uchování zpracovávaných údajů. Účel

Právní základ

Doba uchování

 1. Odpovídat na vaše konzultace, otázky a žádosti podané prostřednictvím kontaktního formuláře.


Právním základem je oprávněný zájem společnosti FLUIDRA na zodpovězení vašich dotazů.


Přínosem pro společnost FLUIDRA je možnost navázat potenciální předsmluvní vztah se zájemcem, a tak přesně znát jeho potřeby.

Přínosem pro zúčastněné strany je možnost získat jasné a stručné informace týkající se jejich dotazů nebo požadavků.

 
Další informace o oprávněném zájmu naleznete v části 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Všechny vámi poskytnuté údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti nebo dotazu.

 1. Vyladění našich webových stránek, služeb, produktů a poskytování lepších služeb a obsahu.

Právním základem je souhlas, který jste udělili přijetím souborů cookie.

Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 

 

V některých případech může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo v souvislosti s jakýmkoli smluvním vztahem, který s vámi můžeme mít. 

 

Ve všech ostatních případech a kdykoli je to vhodné si vyžádáme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů personales.

 

 

3. Mezinárodní přenos údajů

 

FLUIDRA, jako subjekt s mezinárodní projekcí, má mezinárodní poskytovatele, kteří mohou poskytovat jejich služby ze zemí mimo EU, takže je možné, že vaše údaje jsou zpracovávány mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. 

 

V každém případě FLUIDRA zajistí, aby uvedené zpracování údajů bylo vždy chráněno příslušnými zárukami, které mohou zahrnovat standardní klauzule schválené EU v případě smluv schválených Evropským regulačním orgánem, a které poskytují dostatečné záruky pro garantování, že zacházení s údaji splňuje požadavky stanovené Evropským nařízením o ochraně údajů a mimo jiné i certifikace třetích stran.

 

 

4. Zpracování na základě oprávněného zájmu

 

V souladu s tím, co je uvedeno v druhé části těchto Zásad ochrany osobních údajů, může společnost FLUIDRA provádět zpracování na základě oprávněného zájmu. Za účelem posouzení oprávněného zájmu bylo provedeno zvážení oprávněného zájmu, při kterém jsme analyzovali naše vlastní výhody jako správce údajů i výhody třetích stran a při kterém jsme dospěli k závěru, že náš oprávněný zájem na zpracování převažuje nad zájmy, právy a svobodami uživatelů.

 

Kdykoli můžete požádat o další informace o zohlednění oprávněného zájmu, a to tak, že se obrátíte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adrese uvedené v oddíle 6 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Při této příležitosti bychom vám také rádi připomněli, že máte právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu.5. Doba zpracování údajů a lhůta pro jejich uchování

 

Ve společnosti FLUIDRA se zavazujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze po dobu, kdy jsou pro nás skutečně užitečné a kdy jsme schopni vám s jejich pomocí poskytovat kvalitní služby. Z tohoto důvodu se snažíme, aby doba zpracování a uchovávání osobních údajů byla co nejkratší možná.

 

V tomto smyslu vás budeme informovat o době zpracování a/nebo uchovávání osobních údajů na každém formuláři, z něhož jsou údaje shromažďovány.

 

V každém případě, a to i když nás požádáte o smazání vašich údajů, můžeme je uchovávat a udržovat patřičně zablokované, jak vyžaduje zákon. A to po dobu nezbytnou pro splnění našich zákonných povinností a pro zpřístupnění příslušným orgánům s působností v různých oblastech.

 

 

6. Uplatnění práv a stížností u Španělské agentury na ochranu osobních údajů

 

V důsledku zpracování vašich osobních údajů společností FLUIDRA vám aktuální legislativa uděluje řadu práv. Níže nabízíme souhrnné vysvětlení každého práva, abychom usnadnili jeho uplatňování:

 

1. Právo na přístup: Budete mít právo znát osobní údaje, které o vás zpracováváme, a účely, pro které je zpracováváme

 

2. Právo na opravu: Vaše údaje budou vždy vaše, a proto nás můžete kdykoli požádat o jejich opravu, pokud jsou nesprávné.

 

3. Právo na výmaz: Můžete kdykoli požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich souborů. Jak jsme však uvedli v části o ochraně údajů výše, mějte na paměti, že za určitých okolností může dodržování platných právních předpisů bránit účinnému výkonu tohoto práva.

 

4. Právo na námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů ve vztahu k jakémukoli účelu, pro který vaše údaje zpracováváme, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů použitelnými pro každý z případů.

 

5. Právo na omezení zpracování údajů: O omezení zpracování údajů můžete požádat v následujících případech:

 

a. Pokud se domníváte, že údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné nebo přesné;

b. Pokud, v případě, že se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme legitimním způsobem, ale dáváte přednost tomu, abychom zacházení s nimi omezili na jejich odstranění;

c. Pokud údaje, které uchováváme, již pro nás nejsou nezbytné k účelu, pro který je shromažďujeme, ale potřebujete, abychom je uchovali pro podání právních stížností;

d. Pokud, uplatňujete-li právo vznést námitku proti nějakému zacházení z údaji, a čekáte-li ohledně toho na odpověď z naší strany.

 

6. Právo na přenositelnost vašich údajů: Budete mít právo, kdykoli je to technicky možné a přiměřené, požadovat, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přímo předány jinému správci údajů. Pokud je to možné, poskytneme vaše údaje přímo uvedenému jinému správci údajů, ale pokud tomu tak není, poskytneme vám je ve standardním formátu.

 

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat, aniž to bude pro vás mít jiné důsledky, podle uplatněného práva, než že vám nebudeme moci poskytnout určité služby.

 

Svá práva můžete uplatnit tak, že se na společnost FLUIDRA obrátíte e-mailem na  dataprivacy@FLUIDRA.com.

 

Navíc, pokud to považujete za nutné, můžete kontaktovat našeho zástupce pro ochranu osobních údajů (ZOOU) na e-mailové adrese dataprivacy@fluidra.com

 

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo stížnost ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo jakýkoliv jiný podnět týkající se této záležitosti, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na adresu dataprivacy@FLUIDRA.com s předmětem „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“. V případě, že neobdržíte odpověď v přiměřené lhůtě, budete moci podat stížnost u příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

7. Důvěrnost a bezpečnost při zacházení s osobními údaji

 

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité a zavazujeme se, že s nimi budeme zacházet s maximální důvěrností a diskrétností a že implementujeme všechna bezpečnostní opatření, která považujeme za vhodná a přiměřená.

 

V tomto smyslu společnost FLUIDRA prohlašuje a zaručuje, že zavedla všechny technické prostředky, které má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži údajů, které nám uživatelé poskytli.

 

 

8. Sociální sítě

 

Sociální sítě jsou součástí každodenního života mnoha uživatelů internetu a my jsme pro ně na nich vytvořili různé profily.

 

Všichni uživatelé mají možnost připojit se ke stránkám nebo skupinám, které má FLUIDRA na různých sociálních sítích.

 

Musíte však mít na paměti, že pokud vás o vaše osobní údaje nepožádáme přímo (například prostřednictvím marketingových akcí, soutěží, propagačních akcí nebo jiným platným způsobem), budou vaše data patřit příslušné sociální síti. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli jejich podmínky používání jako a zásady ochrany osobních údajů. Nezapomeňte nakonfigurovat své preference týkající se zpracování osobních údajů.