logo-sticky

Právní upozornění


COPYRIGHTS


FLUIDRA COMMERCIAL SAU, (dále jen „FLUIDRA COMMERCIAL”), se sídlem Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Španělsko, zapsaná v Obchodním Rejstříku Barcelona, svazek 39.131, folio 86, list č. B-339069, držitel DIČ A-17583105, eje vlastníkem webových stránek www.zodiac-poolcare.es (dále jen „Portál”).

 

Portál je určen pro osobní informace jeho uživatelů. Údaje v něm obsažené nelze použít ke komerčním účelům, a to ani částečně, bez předchozího písemného souhlasu FLUIDRA COMMERCIAL.

 

Prezentace a obsah tohoto Portálu jsou jako celek dílem chráněným platnými zákony o duševním vlastnictví, jehož vlastníkem je společnost FLUIDRA COMMERCIAL. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti FLUIDRA COMMERCIAL je zakázáno používat nebo reprodukovat, a to i částečně, texty, fotografie nebo grafiku, které obsahuje. Mohlo by to být považováno za podvodné užití. Zakázána je rovněž jakákoli reprodukce, zobrazení, úprava, překlad a/nebo částečná či úplná změna, a to včetně přenosu na jinou stránku.

 

Můžete nás kontaktovat na: marketing.zpce@zodiac.com


PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ


Prezentace a obsah Portálu tvoří jako celek dílo chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví, jehož vlastníkem je společnost FLUIDRA COMMERCIAL. Použití nebo reprodukce, i částečné, textů, fotografií nebo grafik, které obsahuje, je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti FLUIDRA COMMERCIAL, jejich použití by mohlo být považováno za podvod. Stejně tak je zakázána jakákoli reprodukce, zobrazení, adaptace, překlad a/nebo částečná nebo úplná úprava nebo jejich převod na jinou stránku.

 

Nedodržení může být důvodem k uplatnění jakýchkoli soudních nebo mimosoudních opatření, která jim mohou odpovídat při vymáhání jejich práv.

 

Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví ohledně informací, dat, grafiky, designů, softwaru, ochranných známek a dalšího obsahu Portálu jsou majetkem společnosti  FLUIDRA COMMERCIAL a/nebo jeho poskytovatelů licencí, proto je zakázáno jejich používání, reprodukce, přenos, transformace, distribuce nebo jakékoli využívání klientem/uživatelem, s výjimkou jako část služby, do které je portál začleněn, a výhradně pro soukromé účely. 

 

FLUIDRA COMMERCIAL zakazuje jakoukoli akci v rozporu s platnou legislativou týkající se dokumentace/obsahu, který lze stáhnout z Portálu, zejména není dovoleno manipulovat nebo jinak využívat obsah, včetně katalogů produktů, cenových katalogů, atd.

Jejich nedodržení může vést k soudním nebo mimosoudním jednáním, která by jim mohla příslušet při výkonu jejich práv.


LEGAL NOTICES


In its continued desire to enhance the quality of its products, FLUIDRA COMMERCIAL reserves the right to change or remove any information on this Portal without prior warning. You are hereby informed that:

 

- FLUIDRA COMMERCIAL may disclose and use the information provided on this Portal in accordance with current legislation.

 

- You are entitled to exercise your rights of access and rectification of your personal data by writing an email to dataprivacy@fluidra.com, or a letter to Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

 

In addition, should you wish to do so you may contact our Data Protection Officer at  dataprivacy@fluidra.com with the reference “DPO” in the subject line. Should you not receive a reply within a reasonable amount of time, you may lodge a claim with the Spanish Data Protection Agency.


GRAFICKÁ KARTA


Značky ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK jsou registrované. Použití těchto ochranných známek a jejich logo-typu podléhá autorizaci FLUIDRA COMMERCIAL.

 

Portál, navrhované informace a funkce odpovídají aktuálním právním předpisům, k jejich použití však dochází na vaše vlastní riziko. FLUIDRA COMMERCIAL žádným způsobem nezaručují přesnost, komerční hodnotu, kvalitu nebo pravdivost informací uvedených nebo dostupných na Portále.

 

Kromě toho společnost FLUIDRA COMMERCIAL nemůže poskytnout záruku, že server, který zpřístupňuje Portál, je chráněn před jakýmkoli virem, který by mohl způsobit poškození, infikovat nebo zničit vaše počítačové vybavení nebo jakékoli jiné zařízení při přístupu na tento Portál, při načítání dokumentu nebo použití jiné funkce na Portále. 

 

V souladu se zákonem FLUIDRA COMMERCIAL nebude odpovědná za přímé nebo nepřímé škody, náhodné či nikoli, v důsledku řádného nebo nevhodného použití Portálu. Stejně tak společnost FLUIDRA COMMERCIAL nemůže být žádným způsobem odpovědná za přímé nebo nepřímé škody způsobené chybami nebo opomenutími potvrzenými na tomto Portále, ve sdělovaných informacích nebo mezi navrhovanými funkcemi. 

 

FLUIDRA COMMERCIAL si vyhrazuje právo kdykoli upravit, přidat nebo odstranit celý obsah nebo funkci Portálu, nebo jeho části, bez předchozího upozornění a bez toho, aby společnost FLUIDRA COMMERCIAL nesla odpovědnost za uživatele stránek. Jakákoli zpráva zaslaná společnosti FLUIDRA COMMERCIAL prostřednictvím Portálu nezakládá pro společnost FLUIDRA COMMERCIAL žádné závazky.

 

Stejně tak se výslovně zavazujete, že nebudete ničit, měnit, znehodnocovat nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozovat data, programy nebo elektronické dokumenty obsažené na Portále a že nebudete bránit v přístupu ostatním uživatelům masivním využíváním počítačových zdrojů, prostřednictvím kterých společnost FLUIDRA COMMERCIAL poskytuje službu, a že nebudete provádět činnosti, které poškozují, přerušují nebo vytvářejí chyby v uvedených systémech nebo službách.

 

Stejně tak se uživatel zavazuje, že nebude do počítačových systémů společnosti FLUIDRA COMMERCIAL nebo třetích stran vkládat programy, viry, makra, applety, ovládací prvky ActiveX nebo jiné logické prostředky či sekvence znaků, které způsobují nebo mohou způsobit jakýkoli typ změny.
Společnost FLUIDRA COMMERCIAL si vyhrazuje právo zakázat nebo zablokovat přístup na Portál v případě, že porušuje toto právní upozornění, práva třetích stran nebo platné právní předpisy.

Pro přístup k funkcím portálu je nutné se zaregistrovat. V tomto smyslu vám společnost FLUIDRA COMMERCIAL uděluje bezplatnou uživatelskou licenci k používání obsahu a funkcí dostupných na Portále v souladu s použitím, pro které byl portál navržen, a zejména v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu a/nebo platného zákona.

 

V souladu s výše uvedeným jsou uživatelské údaje získané prostřednictvím předplatného nebo registrace chráněny heslem. Zavazujete se, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a chránit ho před neoprávněným použitím třetími stranami. Uživatel je povinen neprodleně informovat společnost FLUIDRA COMMERCIAL o jakémkoli neoprávněném použití svého účtu nebo o jakémkoli porušení bezpečnosti –o kterém ví- souvisejícím se službou Portálu.

 

Společnost FLUIDRA COMMERCIAL přijímá nezbytná technická a organizační opatření, aby zaručila ochranu osobních údajů a zabránila jejich změně, ztrátě, zpracování a/nebo neoprávněnému přístupu k nim, a to s ohledem na stav techniky, povahu uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveny, a v souladu s ustanoveními právních předpisů v této oblasti.

 

Společnost FLUIDRA COMMERCIAL neodpovídá uživateli za zpřístupnění jeho osobních údajů třetím stranám, které nebyly způsobeny přímo společností FLUIDRA COMMERCIAL, ani za nesprávné použití těchto údajů třetími stranami, které s ní nejsou ve spojení.

 

Licence na používání Portálu je omezena na území Evropy, takže navzdory skutečnosti, že k němu má uživatel přístup i mimo Evropu, jeho používání je povoleno pouze v Evropě.


OSOBNÍ ÚDAJE


Pokud chcete získat více informací o nakládání s vašimi údaji, přejděte na naše Obecné zásady ochrany osobních údajů.


COOKIES


Pokud si přejete více informací o používání datových cookies, přejděte na naše Zásady používání cookies.


JURISDIKCE A PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON 


Portál bude řízen a interpretován v souladu se španělskými právními předpisy. V případě, že dojde k sporu nebo konfliktu, obě strany budou podléhat soudům v Barceloně.