survey.out
survey.yes
survey.no
survey.thanks
survey.thanks2

právní poznámky

COPYRIGHTS

Stránka www.zodiac-poolcare.cz (dále jen „Portál“) je určena pro osobní informace jejích návštěvníků. Údaje v nich obsažené nelze použít ke komerčním účelům, a to ani částečně, bez předchozího písemného souhlasu ZODIAC POOL CARE EUROPE.

Prezentace a obsah této webové stránky, jejímž vlastníkem je ZODIAC POOL CARE EUROPE, představují jako celek dílo chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví. Použití nebo reprodukce, i částečné, textů, fotografií nebo grafik, které obsahuje, je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE, jejich použití by mohlo být považováno za podvod. Stejně tak je zakázána jakákoli reprodukce, zobrazení, adaptace, překlad a/nebo částečná nebo úplná úprava nebo jejich převod na jinou stránku. 

Můžete nás kontaktovat na: marketing.zpce@zodiac.com 

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Prezentace a obsah této webové stránky, jejímž vlastníkem je ZODIAC POOL CARE EUROPE, představují jako celek dílo chráněné platnými zákony o duševním vlastnictví. Použití nebo reprodukce, i částečné, textů, fotografií nebo grafik, které obsahuje, je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE, jejich použití by mohlo být považováno za podvod. Stejně tak je zakázána jakákoli reprodukce, zobrazení, adaptace, překlad a/nebo částečná nebo úplná úprava nebo jejich převod na jinou stránku. 

Jejich nedodržení může vést k soudním nebo mimosoudním jednáním, která by jim mohla příslušet při výkonu jejich práv.

PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

     Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví ohledně informací, dat, grafiky, designů, softwaru, ochranných známek a dalšího obsahu Portálu jsou majetkem společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE a/nebo jeho poskytovatelů licencí, proto je zakázáno jejich používání, reprodukce, přenos, transformace, distribuce nebo jakékoli využívání klientem/uživatelem, s výjimkou jako část služby, do které je portál začleněn, a výhradně pro soukromé účely.. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE zakazuje jakoukoli akci v rozporu s platnou legislativou týkající se dokumentace/obsahu, který lze stáhnout z Portálu, zejména není dovoleno manipulovat nebo jinak využívat obsah, včetně katalogů produktů, cenových katalogů, atd.

Jejich nedodržení může vést k soudním nebo mimosoudním jednáním, která by jim mohla příslušet při výkonu jejich práv. 

PRÁVNÍ ZMÍNKY

S neustálým přáním zlepšovat kvalitu svých produktů si ZODIAC POOL CARE EUROPE vyhrazuje právo upravovat nebo mazat jakékoli informace na této webové stránce bez předchozího upozornění. V souladu s článkem 27 Francouzského zákona o ochraně počítačových dat (Loi Informatique et Libertés) ze dne 6. ledna 1978 vás informujeme, že::

- ZODIAC POOL CARE EUROPE může přenášet a využívat informace uvedené na této webové stránce v souladu s platnými právními předpisy.

- Máte právo na přístup a opravu údajů, které se vás týkají, které můžete uplatnit písemně na e-mailovou adresu dataprivacy@fluidra.com nebo poštou zaslanou na Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Kromě toho, pokud to považujete za nutné, můžete kontaktovat našeho Zástupce pro ochranu údajů na e-mailové adrese dataprivacy@fluidra.com s uvedením „DPO“ (Zástupce pro ochranu údajů) v předmětu zprávy. Pokud nedostanete odpověď v přiměřené lhůtě, můžete podat stížnost u Španělské agentury na ochranu údajů.

      Číslo příjmu prohlášení CNIL (Francouzská národní komise pro informatiku a svobodu) je 1045466. RCS Nanterre 395 068 679.

GRAFICKÁ KARTA

Ochranné známky ZODIAC, BARACUDA, SWEEPY, NATURE 2, CLEARWATER, MAGNAPOOL, POLARIS, SET, AQUALINK jsou registrované. Použití těchto ochranných známek a jejich logo-typu podléhá autorizaci ZODIAC POOL CARE EUROPE nebo jejím dceřiným společnostem.

Webové stránky, navrhované informace a funkce odpovídají aktuálním právním předpisům, k jejich použití však dochází na vaše vlastní riziko. ZODIAC POOL CARE EUROPE a její dceřiné společnosti žádným způsobem nezaručují přesnost, komerční hodnotu, kvalitu nebo pravdivost informací uvedených nebo dostupných prostřednictvím webových stránek. 

Kromě toho společnost ZODIAC POOL CARE EUROPE a její dceřiné společnosti nemohou poskytnout záruku, že server, který zpřístupňuje webové stránky, je chráněn před jakýmkoli virem, který by mohl způsobit poškození, infikovat nebo zničit vaše počítačové vybavení nebo jakékoli jiné zařízení při přístupu na tyto webové stránky, při načítání dokumentu nebo použití jiné funkce na stránkách. 

V souladu se zákonem ZODIAC POOL CARE EUROPE a její dceřiné společnosti nebudou odpovědné za přímé nebo nepřímé škody, náhodné či nikoli, v důsledku řádného nebo nevhodného použití webových stránek. Stejně tak společnost ZODIAC POOL CARE EUROPE a její dceřiné společnosti nemohou být žádným způsobem odpovědní za přímé nebo nepřímé škody způsobené chybami nebo opomenutími potvrzenými na tomto webu, ve sdělovaných informacích nebo mezi navrhovanými funkcemi. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE si vyhrazuje právo kdykoli upravit, přidat nebo odstranit celý obsah nebo funkci stránky, nebo jejich části, bez předchozího upozornění a aniž odpovědnost společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE nebo jejích dceřiných společností může být ohrožena nebo může být návštěvníkem stránky považována za odpovědnou. Jakákoli zpráva zaslaná společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE nebo některé z jejích dceřiných společností prostřednictvím této stránky neznamená žádnou povinnost ze strany společnosti ZODIAC POOL CARE EUROPE ani žádné z jejích dceřiných společností. 

Stejně tak výslovně souhlasíte s tím, že nebudete ničit, měnit, deaktivovat nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozovat data, programy nebo elektronické dokumenty nalezené na Portálu a že nebudete bránit v přístupu jiným uživatelům masivním použitím počítačových zdrojů, jejichž prostřednictvím ZODIAC POOL CARE EUROPE poskytuje službu, a nebudete provádět akce, které poškozují, přerušují nebo způsobují chyby v uvedených systémech nebo službách. 

Stejně tak se zavazujete nezavádět programy, viry, makra, applety, ovládací prvky ActiveX nebo jiné logické zařízení nebo posloupnost znaků, které způsobí nebo budou schopné způsobit jakoukoli změnu v počítačových systémech ZODIAC POOL CARE EUROPE nebo třetích stran. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE si vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat přístup na stránku v případě, že porušíte toto právní upozornění, práva třetích stran nebo příslušné právní předpisy. 

Abyste měli přístup k funkcím webových stránek, musíte se zaregistrovat a tím vám ZODIAC POOL CARE EUROPE uděluje licenci k bezplatnému užívání obsahu a funkcí dostupných na webových stránkách v souladu s použitím, pro která byla navržena, a zejména v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu a/nebo s příslušnými zákony.

V souladu s výše uvedeným jsou uživatelská data získaná prostřednictvím předplatného nebo registrace chráněna hesly. Souhlasíte, že budete své heslo udržovat v tajnosti a že jej budete chránit před neoprávněným použitím třetími stranami. Uživatel musí ZODIAC POOL CARE EUROPE neprodleně informovat o jakémkoli nepovoleném použití svého účtu nebo jakémkoli narušení bezpečnosti související se službou webových stránek, o kterém se dozvěděl. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE přijímá technická a organizační opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů a zamezení jejich pozměňování, ztráty, zpracování a/nebo neoprávněného přístupu, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky, povaze uložených údajů a rizika, kterým jsou vystaveni, a to vše v souladu s ustanoveními právních předpisů v této oblasti. 

ZODIAC POOL CARE EUROPE nenese odpovědnost u uživatele za zveřejnění jeho osobních údajů třetím stranám, které není způsobeno příčinami, které lze přímo přičíst ZODIAC POOL CARE EUROPE, ani za nesprávné použití těchto údajů třetími stranami, které s ním nesouvisí. 

Licence k používání webových stránek je omezena na evropské území, takže navzdory skutečnosti, že k nim má uživatel přístup mimo Evropu, je jejich použití povoleno pouze v rámci Evropy.

OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud chcete získat více informací o nakládání s vašimi údaji, přejděte na naše Obecné zásady ochrany osobních údajů.

COOKIES

Pokud si přejete více informací o používání datových cookies, přejděte na naše Zásady používání cookies.

JURISDIKCE A PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON

     Pokud si přejete více informací o používání datových cookies, přejděte na naše Zásady používání cookies